Algemene voorwaarden van De Gelderse Meubelspuiterij

(versie 1 d.d. 30 april 2019)

 

DEFINITIES

De gebruikte termen in deze algemene voorwaarden zijn:

Opdrachtnemer: de Gelderse Meubelspuiterij, de gebruiker van de algemene voorwaarden, verkoper;

Wederpartij: wederpartij van de gebruiker, koper, opdrachtgever;

Opdracht/overeenkomst: de tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomst.

 

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes afkomstig van de opdrachtnemer voor zover van de algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De door de wederpartij gehanteerde algemene (inschrijvings)voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 3. Indien gebruiker met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

ARTIKEL 2 OFFERTES

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn in Euro’s, netto, exclusief omzetbelasting, en zijn gebaseerd op uitvoering in de normale werktijden. Een offerte is voor opdrachtnemer alleen bindend als dat uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Een offerte die voor opdrachtnemer op grond van het hier bepaalde bindend is, vervalt na verloop van 30 dagen na de offertedatum.
 2. Als wederpartij aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan wederpartij door te berekenen voor die werkzaamheden en/of te monteren (gedeelten van) inrichtingen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door opdrachtnemer verricht en/of geleverd moeten worden.
 4. Indien de aanvaarding door wederpartij afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. Hiermee behoudt opdrachtnemer zich het recht om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

 

ARTIKEL 3 OPDRACHTBEVESTIGING

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en wederpartij wordt schriftelijk bevestigd door opdrachtnemer, welke bevestiging als volledig bewijs geldt.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijking van deze Algemene Voorwaarden zullen alleen gelden als deze schriftelijk tussen opdrachtnemer en wederpartij zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 4 AANLEVERING VAN HET WERK

 1. De door wederpartij ter beschikking gestelde zaken, geleverde materialen en gegevens worden voor de opdracht aangewend en afdoende opgeslagen.
 2. De zaken worden bij de werkplaats van gebruiker aangeleverd, tenzij partijen anders overeenkomen.
 3. Opdrachtnemer zal aan wederpartij tijdig kenbaar maken in welke hoeveelheden wederpartij de te be- of verwerken zaken moet aanleveren. Een en ander zal afhankelijk zijn van de bij opdrachtnemer aanwezige opslagcapaciteit.
 4. Bij het maken van deze opdracht is opdrachtnemer ervan uitgegaan dat er geen gevaarlijke stoffen aanwezig zijn in het door wederpartij aan te leveren materiaal. Indien de wederpartij meent dat dergelijke stoffen wel aanwezig zijn, dan is hij gehouden om opdrachtnemer daarvoor te waarschuwen. Blijft een waarschuwing uit en blijken er gevaarlijke stoffen aanwezig, dan heeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 5. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens wederpartij ten aanzien van de hoedanigheid, samenstelling, zuiverheid en hoeveelheid van de zaken bij aanlevering.
 6. Opdrachtnemer heeft recht op schadevergoeding en/of vergoeding van winstderving en/of andere kosten en verliezen die worden veroorzaakt door het feit dat ter be- en verwerking aangeboden zaken niet op de daartoe vastgestelde tijd zijn aangekomen.
 7. Het moment van aanlevering wordt door opdrachtnemer bepaald. Afspraken betreffende aanlevertijden kunnen slechts bij benadering worden gemaakt. Opdrachtnemer verliest daarmee niet het recht het tijdstip van aanlevering eerder of later in de tijd te situeren dan aanvankelijk afgesproken was.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten die aan de zijde van wederpartij ontstaan doordat het vastgestelde moment van aanlevering wordt vervroegd of vertraagd.

 

ARTIKEL 5 RISICO EN OPSLAG

 1. Voor alle ter be- en verwerking aangeboden zaken verstrekt wederpartij, indien opdrachtnemer dat aangeeft, schriftelijk informatie en tekeningen betreffende alle voorkomende eigenschappen en bijzonderheden waarvan kennisname voor opdrachtnemer van belang is.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de onjuistheid van en/of de gevolgen die voortvloeien uit de door wederpartij gegeven omschrijving van zaken of tekeningen.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om, na controle, zaken te weigeren indien deze niet aan de omschrijving van wederpartij en/of de door de opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden voldoen, onverminderd haar recht om reeds gemaakte kosten en schade ten gevolge van gederfde winst op wederpartij te verhalen.
 4. Indien bepaalde zaken een bijzondere opslag vereisen, moet wederpartij hiervan vooraf schriftelijk mededeling hebben gedaan, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet aansprakelijk zal zijn voor het verlies en/of schade ten gevolge van onjuiste opslag.

De hieruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de wederpartij.

 1. Opslagkosten worden in volle maanden berekend waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 6 UITVOERING EN LEVERING VAN HET WERK

 1. Indien bepaalde zaken een bijzondere bewerking vereisen, moet wederpartij hiervan vooraf schriftelijk mededeling hebben gedaan, bij gebreke waarvan opdrachtnemer nooit aansprakelijk zal zijn voor verlies en/of schade ten gevolge van eventuele gebrekkige be- en verwerking. De hieruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening van de wederpartij.
 2. De levertijd gaat in zodra de zaken in bezit zijn van opdrachtnemer. De wederpartij moet de opdrachtnemer tijdig op de hoogte stellen van alle gegevens en keuzebepalingen die nodig zijn voor de voortgang van het werk.
 3. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschrijding van deze termijn is de opdrachtnemer dus niet van rechtswege in verzuim en kan de wederpartij niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. De opdrachtnemer moet hiervoor eerst in gebreke worden gesteld.
 4. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden uitgevoerd, indien door overmacht, door voor rekening van wederpartij komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering niet van gebruiker kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt uitgevoerd.
 5. Indien opdrachtnemer gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 6. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door wederpartij te worden vergoed.
 7. Levering van zaken geschiedt vanaf het adres van opdrachtnemer tenzij anders is overeengekomen.
 8. Wederpartij dient de zaken direct na gereedkomen af te nemen of in ontvangst te nemen.
 9. Wanneer de zaken beschikbaar zijn of ter aflevering worden aangeboden niet worden afgenomen door wederpartij om wat voor een reden dan ook, of dat wederpartij nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor eigen risico van wederpartij.
 10. Indien afname niet binnen twee maanden plaats vindt, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken te vernietigen, dan wel te verkopen. De schade die opdrachtnemer hierdoor lijdt komt voor rekening van wederpartij.

ARTIKEL 7 BETALING

 1. Betaling geschiedt door 50% van de factuur te voldoen voor of na binnenkomst van de opdracht. Het restant binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien de wederpartij niet uiterlijk 30 dagen na de vervaldag betaalt, is wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.
 4. Vanaf de vervaldag, is wederpartij een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmee de vervaldag wordt overschreden.
 5. Wederpartij is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, inclusief de administratiekosten en de kosten van juridische bijstand en advies voorafgaand aan de procedure. De buitengerechtelijke incassokosten worden als volgt berekend:
Hoofdsom (t/m) Toepasselijk percentage Max.
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375
€ 5.000 € 375 plus 10% over de

(hoofdsom – € 2.500

€ 625
€ 10.000 € 625 plus 5% over de

(hoofdsom – € 5.000)

€ 875
€ 200.000 € 875 plus 1% over de

(hoofdsom – € 10.000)

€ 2.775
Boven de € 200.000 € 2.775 plus 0,5% over

de (hoofdsom – € 200.000)

€ 6.775

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 40,00.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, ondercuratelestelling, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surséance van betaling van wederpartij, zijn de vorderingen van gebruiker op wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 2. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

ARTIKEL 8 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WERK

 1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.
 2. De opdrachtnemer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een door de wederpartij door derden uitgewerkt ontwerp, inclusief de specificatie van de gegeven maten en materialen.
 3. In het lid 2 bedoelde geval, is opdrachtnemer alleen verantwoordelijk voor de juiste afwerking en staat in voor de deugdelijkheid van de materialen.

 

ARTIKEL 9 BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade veroorzaakt door gebreken van het geleverde is beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving.
 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met (de ondeugdelijkheid van) door de wederpartij voorgeschreven constructies of materialen of door de wederpartij of in zijn opdracht door derden geleverd materiaal of aandeel in het werk.
 4. In het lid 3 bedoelde geval vrijwaart de wederpartij de opdrachtnemer geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de opdrachtnemer en/of derden, waaronder begrepen schade uit of ten gevolge van productaansprakelijkheid.


ARTIKEL 10 ONTBINDING

 1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling zal zijn vereist. Opdrachtnemer is dan gerechtigd de tussen haar en de wederpartij bestaande overeenkomsten voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de wederpartij betaling te vorderen van de reeds verrichtte werkzaamheden en/of leveranties, alsmede vergoeding van schade, kosten en interesten, veroorzaakt door de wanprestaties van de wederpartij en de ontbinding van de overeenkomst, daaronder begrepen de door opdrachtnemer gederfde winst.
 2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke de opdrachtnemer ten laste van de wederpartij heeft, direct opeisbaar.

 

ARTIKEL 11 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door een niet toerekenbare tekortkoming, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
 3. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en /of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
 4. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

ARTIKEL 12 GARANTIE

 1. Opdrachtnemer staat voor een periode van drie maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Voor gebreken, welke naar hun aard pas na langere tijd kunnen worden ontdekt, geldt een garantietermijn van één jaar na de eerste oplevering.
 2. Wederpartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
 3. Indien partiële oplevering van het werk plaatsvindt, beginnen de garantietermijnen te lopen bij de oplevering van deze gedeelten.
 4. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik en alleen bij normale omstandigheden. Hieronder wordt onder meer verstaan: het zorgen voor voldoende vochtigheid in de atmosfeer, het niet blootstellen aan te grote vochtigheid of droogte, koude, hitte etc.
 5. Geen garantie geldt:
 6. a) Voor gebreken waaraan al door derden reparaties zijn verricht.
 7. b) Bij normale slijtage.
 8. c) Bij onoordeelkundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik.

 

ARTIKEL 13 RECLAME

Wederpartij kan op een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst geen beroep meer doen als hij niet binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd, onder een duidelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek.

 

ARTIKEL 14 GESCHILLEN

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de Rechtbank in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd.

 

ARTIKEL 15 SLOTBEPALING

Deze algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene offerte-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de Gelderse Meubelspuiterij.